Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

/ Ďalej len „zoznam“


 • slúži na upresnenie článku 35 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • má demonštratívny charakter, preto je potrebné vychádzať z článku 35 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • je založený na kritériách vydaných WP 29 v usmerneniach WP 248 a stanoviska EDPB č. 21/2018;
 • jeho cieľom je poskytnúť slovenským prevádzkovateľom harmonizovaný pohľad na spracúvanie osobných údajov, ktoré môže mať cezhraničný rozmer alebo mať vplyv na voľný pohyb osobných údajov dotknutých osôb naprieč Európskou úniou;
 • dopĺňa a upresňuje usmernenia WP 248;
 • identifikuje 13 spracovateľských operácií.

Zoznam spracovateľských operácií s osobnými údajmi, ktoré podliehajú vždy posúdeniu vplyvu na ochranu údajov sú nasledujúce /

 1. Systematické kamerové monitorovanie verejných priestorov.
 2. Monitoring práce zamestnanca na základe vážnych dôvodov vyplývajúcich z osobitnej povahy činnosti zamestnávateľa (ďalej len „spracúvanie osobných údajov zamestnancov monitorovaním“).
 3. Spracúvanie biometrických údajov fyzických osôb na účely individuálnej identifikácie fyzickej osoby v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 4. Spracúvanie genetických údajov fyzických osôb v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 5. Spracúvanie lokalizačných údajov v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 6. Spracovateľské operácie vykonávané podľa čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 7. Hodnotenie alebo prideľovanie bodov.
 8. Posúdenie platobnej schopnosti.
 9. Posúdenie dôveryhodnosti.
 10. Spracúvanie osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu bez súhlasu dotknutej osoby v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 11. Spracovateľské operácie využívajúce nové alebo inovatívne technológie v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 12. Profilovanie.
 13. Sledovanie osôb súkromnými detektívnymi, resp. bezpečnostnými službami.

Kritéria podľa usmernení WP 248, ktoré môžu byť nápomocné pri identifikácií prípadov, v ktorých spracovateľské operácie podliehajú požiadavke posúdenia vplyvu na ochranu údajov

 • hodnotenie alebo prideľovanie bodov vrátane profilovania a predpovedania,
 • automatizované rozhodovanie s právnym alebo podobne záväzným účinkom,
 • systematické monitorovanie,
 • citlivé údaje alebo údaje veľmi osobnej povahy,
 • údaje spracúvané vo veľkom rozsahu,
 • spájanie alebo kombinovanie súborov údajov,
 • údaje týkajúce sa zraniteľných dotknutých osôb,
 • inovačné využitie alebo uplatňovanie nových technologických alebo organizačných riešení,