Outsourcing zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba je základným kameňom zodpovednosti, jej menovanie pomáha zabezpečiť súlad s pravidlami ochrany osobných údajov a pre organizácie predstavuje konkurenčnú výhodu.

Zodpovedná osoba pomáha zabezpečiť súlad s pravidlami ochrany osobných údajov implementáciou nástrojov pre zodpovedné spracúvanie (napr. zabezpečením alebo vykonaním posúdenia vplyvov alebo auditov), zodpovedné osoby vystupujú ako prostredníci medzi dôležitými zainteresovanými stranami (dozornými orgánmi, dotknutými osobami a obchodnými oddeleniami organizácií).

„GDPR“ v článku 39 ods. 5 stanovuje, že zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy. „GDPR“ Recitál 99 „GDPR“ stanovuje, že potrebná úroveň odborných znalostí by sa mala určiť najmä v závislosti od spracovateľských operácií (vykonávaných operácií spracúvania údajov) a od požadovanej ochrany spracúvaných osobných údajov. Prevádzkovateľ určil  zodpovednú osobu na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy.

Kedy je prevádzkovateľ povinný ustanoviť zodpovednú osobu

Orgán verejnej moci / verejnoprávny subjekt (s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej moci).

Hlavnou činnosťou P/S

 • spracovateľské operácie, ktoré si s ohľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie DO vo veľkom rozsahu.
 • spracúvanie osobitných kategórií OU vo veľkom rozsahu alebo
 • údajov týkajúcich sa uznania viny za TČ a priestupky (ak účel spracúvania (cieľ) spočíva v ich spracúvaní – nie zamestnávateľ – preukazovanie bezúhonnosti).

Čo je veľký rozsah

 • Počet dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka, vyjadrený buď ako konkrétne číslo, alebo ako podiel príslušnej populácie.
 • Objem údajov a/alebo rozsah rôznych položiek údajov, ktoré sa spracúvajú.
 • Dĺžka trvania alebo stálosť (trvalosť) činnosti spracúvania údajov.
 • Geografický rozsah spracovateľskej činnosti.

Naša Zodpovedná osoba zabezpečuje

 • potrebnú súčinnosť s „Úradom“ pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; na požiadanie je zodpovedná osoba povinná „Úradu“ kedykoľvek predložiť svoje písomné určenie a písomné oznámenia,
 • úlohy kontaktného miesta pre „Úrad“ v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach,
 • poučenie osôb oprávnených spracúvať osobné údaje,
 • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb,
 • prijatie opatrení bezpečnosti, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu,
 • dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie dohodnutých podmienok,
 • dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov, bezplatná aktualizácia dokumentácie GDPR, finančná zodpovednosť max 500-násobku paušálnej odmeny za výkon zodpovednej

Outsorsingu zodpovednej osoby by sme Vám podľa individuálnej dohody radi ponúkli.