Záznam z kontroly

Ukážka záznamov zo začatých konaní

Ukážka č. 1

Podozrenie z porušenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ).

Ukážka č. 2

Porušenie prevádzkovateľa kamerového informačného systému.

Ukážka č. 3

Porušenia Nariadenia a uložená pokuta od Úradu ochrany osobných údajov

Ukážka č. 4

Zásada minimalizácie uchovávania.
Lehota uchovávania záznamu KIS.

Ukážka č. 5

Zákonnosť spracúvania.
Test proporcionality kamery.

Ukážka č. 6

Usmernenie KIS.
Označenie piktogramu / str. 27, 28
Lehota uchovávania / str. 30