Ochrana oznamovateľov

Nový Zákon o whistleblowingu vychádza vo svojich ustanoveniach zo Zákona č. 307/2014 Z. z., ale zároveň reaguje aj na poznatky z aplikačnej praxe. Cieľom novej právnej úpravy je prehĺbiť a zefektívniť právnu ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom.

zmena zákona č. 307/2014 Z.z. tento zákona sa ruší a nahrádza ho novy zákona č. 54/2019 Z.z. na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1. Marca 2019 ( ďalej ako „Ochrana oznamovateľov“ alebo ako „nový zákon“). Zamestnávateľ, ktorý má najmenej 50 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný vydať novy vnútorný predpis vybavovania podnetov.

Nová úprava prináša napr. tieto zmeny

  • zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“), ktorý ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou bude poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto inšpektorátov práce, ktoré ju poskytovali v zmysle Zákona č. 307/2014 Z. z.) a ktorý bude kontrolovať dodržiavanie Zákona o whistleblowingu,
  • rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti aj o trestné činy právnických osôb,
  • ustanovuje kvalitatívne kritériá odbornosti zodpovednej osoby a precizovaním úpravy jej postavenia vrátane zvýšenia jej ochrany, a tým aj posilnenia jej nezávislosti,
  • zavedením administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

Čo ak si tieto povinnosti nesplníte? Úrad vám môže udeliť pokutu až do výšky 20 000 EUR.