/ Transparentnosť a postupy

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ musí prijať vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článku 13 a 14 a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa tykajú jej spracovania.

Vo forme ? a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom;

Do kedy ?  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.