Komplexné riešenie

Ponúkame vám komplexné riešenia v oblasti správy registratúry a registratúrnych záznamov živých ako aj zaniknutých subjektov. Naše služby sústreďujeme pre maximálne pohodlie a uspokojenie zákazníkov.

Po odbornom zhodnotení stavu registratúry vám navrhneme optimálne riešenia pre uľahčenie prístupu k informáciam dôležitých pre výkon vášho podnikania a zabezpečenie bezpečnosti uloženia záznamov. Smerodajným údajom pri analýze je množstvo dokumentov ako aj štruktúra záznamov podľa druhu a spôsob ich využívania.

Vykonáme odborné vytriedenie dokumentov, ich prehľadné uloženie, indexovanie, vypracovanie zoznamov registratúry, preberacích protokolov a vyraďovacích zoznamov v rámci prípravy dokumentov na dlhodobé uloženie a využívanie.

Komplexné riešenie našou spoločnosťou

  • Správa registratúry -(Kompletná správa registratúry)
  • Vypracovanie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho planú – (Na základe analýzy Vám vypracujeme registratúrny plán a poriadok)
  • Registráciu v Štátnom archíve – ( urobíme: registratúrny poriadok a plán predložíme na posúdenie a schválenie štátnemu archívu s územnou pôsobnosťou.)
  • Bezpečné uloženie – (Uloženie dokumentov pred nežiaducimi vplyvmi v súlade so zákonom č. 395/2002 o archívoch a registratúrach)
  • Dlhodobé uskladnenie registratúry, dokladov činných aj likvidovaných firiem

1. Možnosť uskladnenia písomností podľa požiadaviek zákona č. 395/2002 Z.z., po dobu vyhradzujúcu uskladnenia a umožnenie nahliadnutia do písomností, ich vyraďovanie, likvidácia a ďalšie úkony v súlade s Vašim registratúrnym plánom.

2. Možnosť uskladnenia písomností podľa požiadaviek zákona č. 395/2002 Z.z., po dobu vyhradzujúcu uskladnenia a umožnenie nahliadnutia do písomností, ich vyraďovanie, likvidácia a ďalšie úkony v súlade s Vašim registratúrnym plánom

  • Doprava spisového materiálu – (Spisový materiál Vám dopravíme na Vami určené miesto doručenia našimi prostriedkami.)
  • Systém pre zber dokumentov na skartovanie

1. Kompletizácia dokumentov určených na likvidáciu. Zabezpečíme Vám kontajnery na nepotrebné dokumenty určené na skartovanie.

2. Pravidelná skartácia a preprava nepotrebných dokumentov určených na skartovanie.

  • Systém kontroly skartovaných dokumentov – (Uistenie sa o likvidácii nepotrebných dokumentov oprávnenou osobou vyškolenou a určenou na tento postup)
  • Personálny leasing pracovníka – (Disponujeme dostatočným množstvom vysoko kvalifokovaných pracovníkov, ktorí priamo v priestoroch vašej spoločnosti budú vykonávať služby podľa Vašich požiadaviek v oblasti správy registratúry a archivníctva (triedenie, zaraďovanie, vyhotovanie databáz, označenie, uskladnanie…)

Výkon ponúkaných služieb je zabezpečený v úzkej spolupráci s príslušným Štátnym archívom, ktoré sú v zmysle zákona poverené dozorom nad vykonávaním týchto činností a metodickým usmerňovaním Odboru archivníctva a správy registratúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vystavíme Vám protokol o likvidácií.