Školenie GDPR

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí prevádzkovateľ v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov preukázať. Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj oprávnenými osobami prevádzkovateľa.

Oprávnená/poverená osoba je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov povinná rešpektovať príslušné povinnosti formulované prevádzkovateľom, najmä v rámci informačných systémov, dokumentácii záznamoch o spracovateľských činnostiach a smerniciach.

„Osoba oprávnená spracúvať osobné údaje" každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak zákon, alebo osobitný zákon neustanovuje inak.