Povinné informování

Provozovatel

TERCOPLAST, s.r.o.

Adresa: č.p. 147, 763 15 Hrobice
IČO: 479 09 986   I    IČ DPH

Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany provozovatele Vám jako osobě, jejíž osobní zpracováváme (dále jen "dotčená osoba") tímto poskytujeme informace podle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení"). Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění realizace a plnění povinností provozovatele, jakož i pro další účely nezbytné pro plnění zákonných povinností provozovatele podle zvláštních předpisů, na základě smluvních a předsmluvních vztahů a na základě souhlasu dotčené osoby.                                                                                                                                                                                        Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek (právního základu - oprávnění na zpracování osobních údajů), který vyplývá z Nařízení, Zákona o ochraně osobních údajů nebo jiných zvláštních předpisů (například Zákon o účetnictví). Jako provozovatel máme zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá ze zvláštních predpisov.Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které jednají naším jménem, ​​například s dodavateli některých služeb - sprostredkovateľmi.V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní údaje pouze na popsané účely a pouze v souladu s našimi pokyny, a na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování (podrobnosti o poskytnutí osobních údajů při jednotlivých účelech zpracování) .V případě, pokud máte zájem získat podrobnější informace jak jsou uvedeny v tomto dokumentu, obraťte se prosím na osobu odpovědnou za ochranu údajů (viz níže).

Účely zpracování osobních údajů, lhůty uchovávání, právní základ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zvláštních právních předpisů a účelů, které jsou stanoveny prevádzkovateľom.                                                       Tieto jsou jednotlivě uvedeny v:

Kamerovým systém

Kamerový systém je provozován s cílem na splnění úkolu prováděného pro účel:

1. Vnitřní ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, odhalování kriminality a ochrany majetku před krádeží nebo poškozováním, potlačení anonymity a páchání trestné činnosti, vytvoření systému vstupu s prioritou vstupu do zájmových a monitorovaných prostor, kontrola dodržování interních řádů zejména ochrany před pohybem neoprávněných osob v chráněných prostorách, které za určitým účelem vstoupili do vnitřních prostor provozovatele.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek, které jsou uvedeny v Nařízení nebo zákonu o ochraně osobních údajů. Našim cílem je účinná ochrana vašich osobních údajů a transparentní postup při poskytování informací.

Zásady ochrany osobních údajů
Provozovatel má zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá ze zvláštních predpisov.Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele a zprostředkovatele a jen po dobu nezbytnou k splnění účelu zpracování. Přístup k vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené provozovatelem na zpracování osobních údajů, které je zpracovávají na základě pokynů provozovatele, v souladu s bezpečnostní politikou prevádzkovateľa.Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly provozovatele. Ze zálohových úložišť budou vaše osobní údaje zcela vymazány, jakmile v souladu s pravidly zálohování uvedené bude možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. Provozovatel je povinna zajišťovat zálohování dat v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů.

PPři zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste dotyčnou osobou, t. j. osobou o níž jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají.

V souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů provozovatel, zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených ve zvláštních předpisech. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonných podmínek uvedených v čl. 6 Nařízení. Prostřednictvím monitorování kamerovým systémem jsou vaše osobní údaje zpracovávané pro účely: 1. Vnitřní ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, odhalování kriminality a ochrany majetku před krádeží nebo poškozováním, potlačení anonymity a páchání trestné činnosti, vytvoření systému vstupu s prioritou vstupu do zájmových a monitorovaných prostor, kontrola dodržování interních řádů zejména ochrany před pohybem neoprávněných osob v chráněných prostorech, které za určitým účelem vstoupili do vnitřních prostor provozovatele na základě zákonných podmínek uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 6 dní od jejich vyhotovení; po uplynutí této lhůty provozovatel záznamy s odbornou péčí zlikviduje, kromě záznamů využitých pro prokazování právních nároků. Záznamy mohou být využity i pro prokazování právních nároků a provozovatel je bude zpracovávat po dobu nezbytnou k jejich prokazování a 1 rok po ukončení účelu zpracování.

Vaše práva podle nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů
Jak dotčená osoba mate několik práv, najme právo požadovat od provozovatele přístup k vašim osobním údajů, nebo jejich vymazání. Podrobně informaci o vašich práv najdete v sekci PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme vhodná opatření jako technického, tak organizačního rázu. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Snažíme se používat takové bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizovány.

Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů

Kategorie příjemců: orgány státní a veřejné správy, samosprávy, správce webové stránky Společnosti, auditor, advokát, zprostředkovatelé (např. Účetní agendu), společnosti provádějící správu a podporu informačních technologií, poskytovatelé informačních služeb v odůvodněných případech soudy a orgány činné v trestním řízení.

Súbory "COOKIES" na našej webovej stránke

O návštevníkoch a používateľoch našej internetovej stránky sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky. Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru. Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našej internetovej stránky. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia. Tento postup vyplýva z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.

Mlčenlivost

DDovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Zveřejnění osobních údajů

Osobní údaje nebudou zveřejněny.

Automatizování individuální rozhodování

Osobní údaje nebudou používány k automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen " nařízení GDPR ") a zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") Vám jako dotyčné osobě garantují tato práva:

Odvolat souhlas /

v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky na uvedenou mailovou adresu, písemně nebo osobně v sídle provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány. Bez ohledu na to mate právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů.

Právo na přístup /

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:        
/ účely zpracování;
/ kategorie dotčených osobních údajů;
/ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
/ pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;        
/ existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;
/ právo podat stížnost dozorčímu orgánu;
/ li osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj  

Právo na opravu /

přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistily přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz      (na zapomnění) /

Dotyčná osoba má také právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:      
/ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
/ dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí,
/ subjekt údajů odmítá zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování,  
/ osobní údaje zpracovávány nezákonně.

Právo na omezení zpracování /

za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přesnost údajů /

za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat /

máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů /

pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27 , 170 00 Praha 7;        tel. č.: +420 234 665 800 
mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz
Budeme však rádi, pokud budete vaše námitky řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho mailu barboras@tercoz.cz nebo na tel. čísle                      + 420 608 539 707

IINFORMACE A POUŽITÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní osoby za GDPR.

Kontaktní údaje (viz níže):

mob.:+ 420 608 539 707, e-mail: pksystems.zh@gmail.combarboras@tercoz.cz
Korešpondenčná adresa: TERCOPLAST s.r.o. ,  č.p. 147, 763 15 Hrobice

Porušení ochrany osobních údajů

Ve smyslu čl. 4 bod 12 GDPR: "porušení ochrany osobních údajů" je porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí osobních údajů, které se přenášejí, uchovávají nebo jinak zpracovávají, nebo neoprávněný přístup k nim (dále jen " porušení ").

Kontaktně údaje na osobu odpovědnou za řešení bezpečnostních incidentů: pksystems.zh@gmail.com , barboras@tercoz.cz