Užitočné informácie

Informácie, novinky, dôležité usmernenia zo sveta GDPR

Usmernenie ku COVID - 19

COVID – 19 – PLOŠNÉ TESTOVANIE.
Usmernenie k postupu prevádzkovateľa ako zamestnávateľa pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností v súvislosti s ochranou verejného zdravia.

/ zverejnené 27.10.2020
Vážený klient.

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 22. októbra uznesenie č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Predmetné uznesenie upravuje opatrenia týkajúce sa obmedzenie pohybu a pobytu zákazom vychádzania (uznesenie vlády, ktoré bude upravovať obmedzenie pohybu a pobytu od 01. novembra 2020 ešte nebolo vydané, budeme analogicky vychádzať z už prijatých opatrení).

Podmienky spracúvania osobných údajov v podmienkach zamestnávateľa sú úzko späté s právnym aspektom realizácie pracovnoprávnych vzťahov, pričom je nevyhnutné pri ich spracúvaní postupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Určenie rozsahu spracúvaných osobných údajov je závislé na postupoch, ktoré zamestnávateľ zvolí pri realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Pre účely lepšieho pochopenia pracovnoprávnych vzťahov a s tým súvisiacich práv a povinností na strane zamestnávateľa aj zamestnanca sme spolupracovali s odborníkom na pracovnoprávne vzťahy doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Zamestnávateľ sa môže stretnúť s dvoma základnými situáciami:
1. zamestnanec po plošnom testovaní nastúpi do práce;
2. zamestnanec sa dobrovoľne nezúčastní plošného testovania – musí postúpiť 10 dňový sprísnený režim zákazu vychádzania (nejde o karanténne opatrenie, na zamestnanca sa nepozerá ako na osobu, ktorá je potencionálnym rizikom ohrozujúcim zdravie).

Aké osobné údaje môže zamestnávateľ od zamestnanca vyžadovať:
- zamestnanec je povinný, v súlade s ustanovením § 144 Zákonníka práce oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne vznik prekážky v práci na strane zamestnanca; zamestnávateľ tak bude spracúvať informácie týkajúce sa, aj keď nepriamo, dobrovoľného rozhodnutia zamestnanca nezúčastniť sa testovania v súvislosti s prekážkou v práci. Pôjde o plnenie zákonných povinností zamestnávateľa v súvislosti s realizáciou pracovnoprávnych vzťahov, mzdových náležitostí a účtovníctva. Lehota bude rovnaká, ako máte zadefinovanú v záznamoch o spracovateľských činnostiach (spravidla 10 rokov);

- zamestnávateľ môže žiadať od zamestnanca informáciu o jeho prítomnosti na pracovisku po plošnom testovaní vopred, aby vedel plánovať rozvrh práce;

- zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý musí postúpiť sprísnený režim zákazu vychádzania na 10 dní, nariadiť prácu z domu (home office), ak to charakter práce umožňuje; v tej súvislosti je potrebné zamestnanca riadne poučiť o pravidlách práce z domu, o bezpečnosti informácií a možných rizikách. Z pohľadu ochrany osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť potrebné pracovné prostriedky, vybavené prvkami ochrany (antivírusový systém, šifrovanie disku a pod.), bezpečný prístup do informačných systémov na diaľku (ideálne prostredníctvom VPN). Postupujte v súlade s bezpečnostnou politikou.
P O Z O R
Neodporúčame zamestnávateľom, aby vyžadovali od zamestnancov informácie o účasti na plošnom testovaní, vrátane preukázania sa účasťou na teste (resp. výsledkom testovania). Nejde o informácie súvisiace so zamedzením prístupu na pracovisko osobám, ktoré sú podozrivé z pohľadu rizikovosti prenosu ochorenia COVID – 19.
S ohľadom na skutočnosť, že osoba, ktorá sa „dobrovoľne“ nezúčastní na plošnom testovaní sa nepovažuje za osobu rizikovú z pohľadu prenosu ochorenia COVID – 19 a nie sú jej nariadené karanténne opatrenia, akékoľvek podozrenie zamestnávateľa, týkajúce sa prítomnosti zamestnanca na pracovisku, v súvislosti s nedodržaním sprísneného režimu zákazu vychádzania, odporúčame riešiť v spolupráci s oprávneným orgánom štátu (Policajný zbor).
Z pohľadu ochrany osobných údajov je potrebné vždy posúdiť nevyhnutnosť zásahu do práv a slobôd fyzických osôb a mieru takého zásahu. Ako je vyššie uvedené, informácie týkajúce sa účasti na plošnom testovaní zamestnancom, musia byť spracúvané citlivo, s ohľadom na danú situáciu. V prípade zamestnancov, ktorí sa dostavia do práce, zamestnávateľ nie je príslušný kontrolovať dodržiavanie sprísneného režimu zákazu vychádzania. Teda aj vyžadovanie preukázania sa potvrdením na plošnom testovaní od zamestnanca, ktorý nastúpi do práce sa javí ako spracúvanie osobných údajov nad rámec nevyhnutnosti definovaných účelov spracúvania osobných údajov a teda v rozpore so zásadou minimalizácie spracúvania podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia (GDPR).

ODPORÚČAME využiť naďalej možnosť (ak ste tento postup aplikovali) vyplnenia dotazníka o možných kontaktoch s nakazenou osobou, pobyte v rizikových krajinách alebo o zdravotnom stave a príznakoch súvisiacich s ochorením COVID – 19.

Každá situácia a podmienky si vyžadujú individuálny prístup, preto je vhodné zavedenie opatrení alebo ich zosúladenie s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov konzultovať.

S úctou

Richard Krajčík
Konateľ spoločnosti
(Zodpovedná osoba)