Užitočné informácie

Informácie, novinky, dôležité usmernenia zo sveta GDPR

Usmernenie ku COVID - 19

COVID – 19 – usmernenie k postupu prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností v súvislosti s ochranou verejného zdravia.
/ zverejnené 14.5.2020
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila počnúc dňom 12. marca 2020 od 06:00 hod mimoriadnu situáciu, podľa zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Podľa § 16 cit. zákona sú právnické osoby povinné okrem iného pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť.

V súlade so zákonom č. 103/2015 Z. z. úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú podľa § 52 právnické osoby okrem iného povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. h), podľa ktorého je právnická osoba povinná zakázať alebo obmedziť výkon povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia.

Takéto opatrenia môžu vo vašich podmienkach prebiehať napríklad formou vyplnenia dotazníka, ktorý obsahuje informácie o cestovateľskej anamnéze, aktuálnom zdravotnom stave, kontaktoch s osobami z rizikových oblastí a pod. Tiež môže ísť o opatrenia formou monitorovania telesnej teploty a následného zabezpečenia náležitého postupu pri identifikácii podozrenia na ochorenie.
Spracúvanie osobných údajov sa môže týkať zamestnancov ako aj iných osôb, ktoré musia nevyhnutne vstúpiť do priestorov spoločnosti. Zavedenie takých opatrení musí byť pre vašu spoločnosť nevyhnutné, musí reálne zodpovedať napríklad počtu osôb, spôsobu výkonu pracovných činností a pod. (musí byť primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania).

Spracúvanie osobných údajov na tento účel – (ochrana zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb,
ktoré môžu byť ohrozené) prebieha na základe plnenia zákonných povinností – NIE na základe súhlasu.

Pri zavádzaní opatrení na splnenie povinností právnickej osoby, súvisiacich so zabezpečením ochrany osôb pred prenosným ochorením, v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou postupuje prevádzkovateľ (spoločnosť) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o podpore a rozvoji verejného zdravia plní každý zamestnávateľ štandardne v rozsahu nevyhnutnom aj z pohľadu spracúvaných osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade aplikuje Nariadenie – plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia).

Vyhlásenie mimoriadnej situácie sa riadi zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva, pričom povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov sa v tomto prípade riadia II. časťou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (na spracúvanie osobných údajov na účely civilnej ochrany sa Nariadenie nevzťahuje). Práve tento zákon v spojení so zákonom o podpore a rozvoji verejného zdravia umožňujú počas mimoriadnej situácie spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností právnickej osoby – v tomto konkrétnom prípade na zabezpečenie ochrany osôb pred prenosným ochorením.


ZÁVER/
Na zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 môže prevádzkovateľ (spoločnosť) spracúvať osobné údaje osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti na základe plnenia zákonnej povinnosti v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov). Na tento účel môže spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov, v súlade s čl. 9 ods. 2 psím. g) Nariadenia v spojení s § 16 ods. 2 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov.

Každá situácia a podmienky si vyžadujú individuálny prístup, preto je vhodné zavedenie opatrení alebo ich zosúladenie s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov konzultovať.