Vedenie záznamov o sprostredovaťeľských činnostiach

Záznamy o spracovateľských činnostiach

         V zmysle ustanovení § 37 ods. 1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len zákon) je prevádzkovateľ povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach v informačných  systémoch prevádzkovateľa, ktoré  obsahujú: 

  1. identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený a zodpovednej osoby,
  2. účel spracúvania osobných údajov,
  3. kategória dotknutých osôb a kategórií osobných údajov, kategórie príjemcov vrátane príjemcu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácií,
  4. označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii       a dokumentáciu o primeraných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  5. predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov,
  6. všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1 zákona.

Záznamy o spracovateľských činnostiach sa vedú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa, ak bol poverený, sú povinní na požiadanie sprístupniť záznam o spracovateľských činnostiach Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Povinnosti sa nevzťahujú na zamestnávateľa s menej ako 250 zamestnancami, ak:

  • nie je pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva, povedie k riziku ochrany práv dotknutej osoby, 
  • je spracúvanie osobných údajov príležitostné alebo ak nezahŕňa osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona, alebo 
  • osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 zákona.

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.