Organizovanie manipulácie so záznamami a spismi

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako i naň nadväzujúca vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č, 628/2002 Z. z. vymedzuje práva a povinnosti pôvodcov registratúr, zriaďovateľov archívov i povinnosti správcov registratúr a archivárov.

Hlavným cieľom je kvalitná informačná činnosť v organizácií. Súčasťou informačného systému – či už automatizovaného alebo neautomatizovaného- je aj systém informácií registratúrneho charakteru a systém archívnych informácií. Správu registratúry môžeme celkom oprávnene považovať za základ informačného systému akéhokoľvek subjektu, ktorý vytvára a pracuje s registratúrnymi záznamami.

Charakteristikou dnešnej postmodernej doby je rýchlo stúpajúci rozsah písomnej dokumentácie. Dokážeme obrovské množstvo informácií, ktoré sú zapísané na papieri používať, pracovať s nimi a vyberať z nich to, čo potrebujeme pre našu prácu ?

Do správy organizácie sa musia vniesť presné pravidlá stanovené registratúrnym poriadkom a plánom a stanoviť zodpovednosť a mechanizmus kontroly.

Predmetom správy registratúry je zabezpečenie manipulácie s registratúrnymi záznamami, komplexná starostlivosť o ich uloženie a ochranu do uplynutia prevádzkovej potreby pre pôvodcu.

Zákon ukladá pôvodcom registratúry povinnosť zabezpečovať odbornú správu registratúry a to znamená:

  • vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán a predložiť ich na posúdenie a schválenie ministerstvu prostredníctvom štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou
  • viesť riadnu evidenciu záznamov v registratúrnom denníku
  • umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie
  • zabezpečiť plánovité vyraďovanie nepotrebných spisov so súhlasom príslušného štátneho archívu

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.