Poučenie oprávnených poverených osôb

Poučenie a zaviazanie mlčanlivosťou osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 

Oprávnená osoba je v zmysle § 79 zákona č.18/2018 Z. z. povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a s ktorými príde do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, alebo vo vzťahu k „Úradu“ pri plnení jeho úloh podľa zákona.                                                                         

Oprávnená/poverená osoba je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov povinná rešpektovať príslušné povinnosti formulované prevádzkovateľom, najmä v ráci informačných systémov, dokumentácii záznamoch o spracovateľských činnostiach a smerniciach.

 

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.